Biuro oferuje szeroki wachlarz usług rachunkowo-księgowych.

 • Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT i zeznań podatkowych

 • Prowadzenie spraw kadrowych, płacowych oraz pełna obsługa w zakresie ZUS
  • Sporządzanie list płac
  • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
  • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach PIT-11, PIT 8B PIT- 4R
  • Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie
  • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
  • Obsługa zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych
  • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych RMUA
  • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości
  • Pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych
  • Naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz wyliczanie przysługujących im urlopów oraz innych świadczeń pracowniczych
  • Sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych
  • Przygotowanie dokumentów przelewowych z tytułu zobowiązań budżetowych i pracowniczych
 • Opracowanie planu kont zgodnie z wymogami polskich przepisów, dostosowanego do potrzeb podmiotu gospodarczego.

 • Prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT
  • Rejestr sprzedaży VAT
  • Rejestr zakupu VAT
  • Eksport towarów
  • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych
  • Import towarów i usług
  • Rozliczanie transakcji trójstronnych
  • Rozliczanie transakcji transgranicznych
 • Karta podatkowa

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Ustalanie wyniku finansowego
  • Opracowanie i wdrażanie zasad rachunkowości, w tym zakładowego planu kont
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych
  • Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów
  • Nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
 • Pomoc niezbędna w przypadku kontroli przeprowadzanych przez organy administracji państwowej lub samorządowej oraz w przypadku badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów.

 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów w KPiR
  • Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • Nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych

 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • Prowadzenie ewidencji przychodów
  • Nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
  • Prowadznie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych oraz prawnych
 • Organizacja gospodarki magazynowej podmiotu

 • Sporządzanie formularzy do NBP, oraz Urzędu Statystycznego
 • powrót na górę